gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

Заходи “Укрзалізниці” з метою здешевлення логістики для аграріїв – ситуативні та не виправляють системних причин, що зумовили її здорожчання у 2022 р.


Анонсована «Укрзалізницею» низка заходів з метою здешевлення перевезення зерна залізничним транспортом не усуває системних причин, які зумовили здорожчання логістики для аграріїв у 2022 році й нині загрожують державному перевізнику втратою вантажної бази. Про це заявив експерт логістики, радник голови правління “Укрзалізниці” Юрій Щуклін, повідомляє Експерт Агро
Він акцентував, що запропоновані “Укрзалізницею” умови аукціонів на вагони свідчать про наміри державного перевізника конкурувати з альтернативними засобами перевезення, які українські аграрії застосували у відповідь на стрімке подорожчання логістики у 2022 році. Натомість чинники конфлікту інтересів між залізницею та аграрною галуззю – не усунуті.
"Впродовж 2022 року українські аграрії, внаслідок недружньої політики “Укрзалізниці”, придбали для перевезення власних вантажів 4700 автомобілів-самоскидів та 1600 вагонів-зерновозів. Для цього сегменту ринку, який пішов на ці вимушені витрати, не матимуть успіху жодні заходи, якими УЗ намагається переманити зернові вантажі на свої зерновози та напіввагони. На жаль, комерційний департамент УЗ відмовляється визнати прикрий факт: втрата вантажної бази спричинена саме їхніми діями у 2022 році. І наслідки своєї недолугої політики, яка коштувала агросектору додаткових втрат і витрат у 8 млрд гривень, ці функціонери сьогодні намагаються згладити словами про підтримку агросектору та про бажання здешевити логістику для аграріїв. Але поїзд пішов, ці заходи не повернуть довіру до державного перевізника", – зазначає експерт. 
Юрій Щуклін зазначає, що сукупність запропонованих “Укрзалізницею” заходів для аграрного ринку має ситуативний характер і покликана убезпечити державного перевізника від наслідків втрати вантажної бази. 
– Якщо в попередньому році функціонери УЗ радили аграріям змиритися з дорогою логістикою, сьогодні їхня риторика протилежна і говориться про бажання здешевити логістику для аграріїв. Але усім, хто радіє задекларованій зміні підходів УЗ, варто замислитися над питанням: а чому державний перевізник робить це зараз? Чому у квітні-грудні 2022 року всі зауваження аграріїв були проігноровані? Що сталося на ринку такого, що кардинально змінило бачення комерсантів УЗ? Це геть не втрата агросектором мільярдів коштів, а винятково перспектива втратити попит на вагони “Укрзалізниці”. Саме з цих міркувань пропонуються різні умови аукціонів на вагони, – зазначає Юрій Щуклін.
Радник Голови правління УЗ наголошує, що наявність у державного перевізника важелів адміністрування перевезень та управління рухом зберігає чинники подорожчання перевезень.
"Спільний знаменник всіх задекларованих заходів комерційного департаменту “Укрзалізниці” – їхні наміри змінювати параметри ринку. Це стосується як ціни вагонів, так і коефіцієнтів швидкості руху. Але це ненормально, коли один із комерційних гравців ринку є монополістом і визначає правила, за якими житиме весь ринок. Минулого року УЗ, завдяки важелям управління рухом, зупинила весь вагонний парк у чергах, що спричинило зростання вартості вагонів-зерновозів для аграріїв. Ці чинники є і зараз. І ми бачимо, що правління УЗ не бачить причинно-наслідкових зв’язків між діями комерційного департаменту УЗ та здорожчанням логістики для аграріїв. Тому є ризик, що теперішні заяви про підтримку агросектору – популізм. Відтак “Укрзалізниця” остаточно втратить довіру власників вантажів і потребуватиме великих дотацій із бюджету замість того, щоб заробляти кошти завдяки прозорій та ефективній політиці", – підсумував Юрій Щуклін.
 
 
 
 
 
 
 

Меры "Укрзализныци" с целью удешевления логистики для аграриев - ситуативные и не исправляют системные причины, которые обусловили ее удорожание в 2022 г.
 
Анонсированный «Укрзализныцей» ряд мер по удешевлению перевозки зерна железнодорожным транспортом не устраняет системных причин, которые обусловили удорожание логистики для аграриев в 2022 году и ныне угрожают государственному перевозчику потерей грузовой базы. Об этом заявил эксперт логистики, советник председателя правления "Укрзализныци" Юрий Щуклин, сообщает Эксперт Агро.
Он акцентировал, что предложенные "Укрзализныцей" условия аукционов на вагоны свидетельствуют о намерениях государственного перевозчика конкурировать с альтернативными средствами перевозки, которые украинские аграрии применили в ответ на стремительное удорожание логистики в 2022 году. В то же время, факторы конфликта интересов между железной дорогой и аграрной отраслью не устранены.
"В течение 2022 года украинские аграрии в результате недружественной политики "Укрзализныци" приобрели для перевозки собственных грузов 4700 автомобилей-самосвалов и 1600 вагонов-зерновозов. Для этого сегмента рынка, который пошел на эти вынужденные расходы, не будут преуспевать никакие меры, которыми УЗ хочет привлечь зерновые грузы на свои зерновозы и полувагоны. К сожалению, коммерческий департамент УЗ отказывается признать досадный факт: потеря грузовой базы вызвана именно их действиями в 2022. И последствия своей непутевой политики, которая стоила агросектору дополнительных потерь и расходов в 8 млрд гривен, функционеры сегодня пытаются сгладить словами о поддержке агросектора и о желании удешевить логистику для аграриев. Но поезд ушел, эти меры не вернут доверие государственному перевозчику", – отмечает эксперт.
Юрий Щуклин отмечает, что совокупность предложенных "Укрзализныцей" мер для аграрного рынка носит ситуативный характер и призвана обезопасить государственного перевозчика от последствий потери грузовой базы.
"Если в предыдущем году функционеры УЗ советовали аграриям смириться с дорогой логистикой, сегодня их риторика противоположная, и речь идет о желании удешевить логистику для аграриев. Но всем, кто радуется задекларированному изменению подходов УЗ, стоит задуматься над вопросом: почему государственный перевозчик делает это сейчас? Почему в апреле-декабре 2022 г. все замечания аграриев были проигнорированы? Что произошло на рынке кардинально изменившего видение коммерсантов УЗ? Это совсем не потеря агросектором миллиардов средств, а исключительно перспектива потерять спрос на вагоны "Укрзализныци". Именно по этим соображениям предлагаются разные условия аукционов на вагоны", – отмечает Юрий Щуклин.
Советник председателя правления УЗ отмечает, что наличие у государственного перевозчика рычагов администрирования перевозок и управления движением сохраняет факторы удорожания перевозок.
"Общий знаменатель всех задекларированных мероприятий коммерческого департамента "Укрзализныци" - их намерения изменять параметры рынка. Это касается как цены вагонов, так и коэффициентов скорости движения. Но это ненормально, когда один из коммерческих игроков рынка является монополистом и определяет правила, по которым будет жить весь рынок В прошлом году УЗ, благодаря рычагам управления движением, остановила весь вагонный парк в очередях, что повлекло за собой рост стоимости вагонов-зерновозов для аграриев. Эти факторы есть и сейчас. И мы видим, что правление УЗ не видит причинно-следственных связей между действиями коммерческого департамента УЗ и удорожанием логистики для аграриев. Поэтому есть риск, что нынешние заявления о поддержке агросектора - популизм. Поэтому "Укрзализныця" окончательно потеряет доверие владельцев грузов и потребует больших дотаций из бюджета, вместо того, чтобы зарабатывать средства благодаря прозрачной и эффективной ", – подытожил Юрий Щуклин.
 
 
 
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ