gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

Головною проблемою для українських аграріїв є збільшення розриву між світовою та внутрішніми цінами


Повномасштабна війна росії на території України болюче вплинула на кожного українця та зачепила всі галузі нашої економіки. Не виключенням став аграрний сектор України, який також постраждав від російської агресії. Наслідки війни відчула кожна сфера сільського господарства нашої країни. Про це повідомив на своїй сторинці в facebook член правління УКАБ Алекс Ліситса, передаеє Експерт Агро.
За результатами 2022 року виробництво зернових культур скоротилося на 37% в порівнянні з попередніми рекордними показниками 2021 року і становить близько 53,9 млн т. Водночас, виробництво олійних культур зазнало скорочення на 24% і становить 17,5 млн т. Таке значне зменшення обсягів виробництво зумовлено наступними факторами:
◾ тимчасовою окупацією частини українських територій;
◾ веденням бойових дій на частині територій, що унеможливлює господарську діяльність;
◾ замінуванням звільнених територій;
◾ зниженням врожайності в порівнянні з 2021 роком;
◾ ускладнений та суттєво розтягнутий в часі збір врожаю через дощову погоду восени та інші. 
Галузь тваринництва постраждала менше, порівнюючи з рослинництвом, але тут також спостерігаються значні негативні наслідки.
За результатами 2022 року виробництво м’яса всіх видів скоротилося на 11% в порівнянні з 2021 роком та було на рівні 3,0 млн т, молока – 7,7 млн т (-12%) та яєць – 11,6 млрд шт (-18%). Основними причинами скорочення в цьому напрямку є:
- окупація частини виробничих потужностей;
- руйнування виробничих потужностей та фізична загибель частини поголів’я під час бойових дій;
- тимчасове розривання виробничого ланцюга забезпечення підростаючим поголів’ям на початку війни в невизначених умовах (в основному стосується птахівництва) та інші. 
Цілком логічним наслідком скорочення обсягів виробництва є скорочення експорту. Однак, головна причина не в виробництві, а в блокуванні морських портів російськими військами, котрі були традиційним експортним шляхом для України. Лише за рахунок значних відвантажень на початку року напередодні війни, клопітким старанням у побудові альтернативних маршрутів через західні кордони та роботі «зернового коридору» вдалося досягти порівняно непоганих результатів в поточних умовах. 
За результатами 2022 року було експортовано 38,4 млн т зернових культур, що на 24% менше аналогічного показника минулого року, 7,9 млн т олійних культур (в 2,1 рази більше) та 4,6 млн т рослинних олій (-17%). Динаміка зростання експорту олійних культур пояснюється зменшенням експорту продуктів їх переробки (олії й макухи) та необхідністю аграріїв отримувати кошти для здійснення своєї подальшої діяльності. В основному це стосується насіння соняшнику. Однак, ця тенденція є негативною для української економіки, оскільки зменшується виробництво продуктів з доданою вартістю. 
Втім, найбільш болючою та вагомою проблемою для подальшої діяльності аграріїв є збільшення розриву між світовою та внутрішніми цінами. Якщо до початку війни цей розрив становив близько 40 USD на тонні, то зараз близько 150 USD на тонні для зернових. А це додаткові витрати виробника, які включають логістичні затрати, страхування та всі ризики, котрі тепер несе лише українська сторона. В таких умовах важко говорити про рентабельність виробництва і це напряму впливає на наступну посівну, яка буде надзвичайно складна через обмеження фінансових ресурсів.  
Всі ці негативні тенденції є наслідком розпочатої війни росії в Україні. Проте, аграрний сектор готовий працювати далі для забезпечення продовольчої безпеки не лише українського народу, але й всього світу. 
 
 
 
 


Главной проблемой для украинских аграриев является увеличение разрыва между мировыми и внутренними ценами
Полномасштабная война России на территории Украины болезненно повлияла на каждого украинца и затронула все отрасли нашей экономики. Не исключением стал аграрный сектор Украины, также пострадавший от российской агрессии. Последствия войны ощутила любая сфера сельского хозяйства нашей страны. Об этом сообщил на своей странице в facebook член правления УКАБ Алекс Лиситса, передает Эксперт Агро.
По результатам 2022 года производство зерновых культур сократилось на 37% по сравнению с предыдущими рекордными показателями 2021 года и составляет около 53,9 млн т. В то же время, производство масличных культур испытало сокращение на 24% и составляет 17,5 млн т. Такое значительное уменьшение объемов производство обусловлено следующими факторами:
◾ временной оккупацией части украинских территорий;
◾ ведением боевых действий на части территорий, что делает невозможным хозяйственную деятельность;
◾ заминированием освобожденных территорий;
◾ снижением урожайности по сравнению с 2021 годом;
◾ усложненный и существенно растянутый во время сбора урожая из-за дождливой погоды осенью и другие.
Отрасль животноводства пострадала меньше, по сравнению с растениеводством, но здесь также наблюдаются значительные негативные последствия.
По результатам 2022 года производство мяса всех видов сократилось на 11% по сравнению с 2021 годом и было на уровне 3,0 млн т, молока – 7,7 млн т (-12%) и яиц – 11,6 млрд шт ( -18%). Основными причинами сокращения в этом направлении являются:
- оккупация части производственных мощностей;
- разрушение производственных мощностей и физическая гибель части поголовья во время боевых действий;
- временное разрыв производственной цепи обеспечения подрастающим поголовьем в начале войны в неопределенных условиях (в основном касается птицеводства) и другие.
Вполне логичным следствием сокращения объемов производства является сокращение экспорта. Однако главная причина не в производстве, а в блокировании морских портов российскими войсками, которые являлись традиционным экспортным путем для Украины. Только за счет значительных отгрузок в начале года накануне войны, кропотливым старанием в построении альтернативных маршрутов через западные границы и работе «зернового коридора» удалось добиться сравнительно неплохих результатов в текущих условиях.
По результатам 2022 года было экспортировано 38,4 млн т зерновых культур, что на 24% меньше аналогичного показателя в прошлом году, 7,9 млн т масличных культур (в 2,1 раза больше) и 4,6 млн т растительных масел (-17 %). Динамика роста экспорта масличных культур объясняется уменьшением экспорта продуктов их переработки (масла и жмыха) и необходимостью аграриев получать средства для осуществления своей дальнейшей деятельности. В основном это касается семян подсолнечника. Однако эта тенденция негативна для украинской экономики, поскольку уменьшается производство продуктов с добавленной стоимостью.
Впрочем, наиболее болезненной и значимой проблемой для дальнейшей деятельности аграриев является увеличение разрыва между мировыми и внутренними ценами. Если до начала войны этот разрыв составлял около 40 долларов США на тонне, то сейчас около 150 долларов США на тонне для зерновых. А это дополнительные расходы производителя, которые включают логистические затраты, страхование и все риски, которые теперь несет только украинская сторона. В таких условиях трудно говорить о рентабельности производства и это напрямую влияет на следующую посевную, которая будет чрезвычайно сложна из-за ограничений финансовых ресурсов.
Все эти негативные тенденции являются следствием начавшейся войны России в Украине. Однако аграрный сектор готов работать дальше для обеспечения продовольственной безопасности не только украинского народа, но и всего мира.
 
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ