gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

Індекс продовольчих цін ФАО знизився в травні


Показник світових цін на продовольство знизився в травні на тлі значного падіння котирувань на більшість зернових, рослинних олій і молочних продуктів. Про це повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), передає Експерт Агро.
У травні Індекс продовольчих цін ФАО, який відстежує щомісячні зміни світових цін на кошик основних продовольчих товарів, склав 124,3 пункту, що на 2,6% менше, ніж у квітні, і на 22,1% нижче історичного максимуму, зафіксованого в березні 2022 року.
Індекс цін ФАО на зернові знизився на 4,8% порівняно з попереднім місяцем через падіння світових котирувань кукурудзи на 9,8%, що було обумовлено сприятливими перспективами виробництва на тлі низького імпортного попиту. Світові ціни на пшеницю також знизилися на 3,5% , що пов'язано з достатньою пропозицією та новим продовженням Чорноморської зернової ініціативи. На противагу цьому, світові ціни на рис у травні продовжували зростати завдяки закупівлям в Азії та скороченню пропозиції в деяких країнах-експортерах, таких як В'єтнам і Пакистан.
Індекс цін ФАО на рослинні олії знизився на 8,7% у травні, що в середньому на 48,2% нижче показника минулого року. Світові ціни на пальмову олію помітно знизились порівняно з квітнем, оскільки тривала низька імпортна закупівля у світі збіглася зі зростанням виробництва в основних країнах-виробниках. Світові ціни на соєву олію падають шостий місяць поспіль на тлі рекордного врожаю сої в Бразилії та вищих, ніж очікувалося, запасів у США. Ціни на ріпакову та соняшникову олію продовжували знижуватися завдяки достатній пропозиції у світі.
Індекс цін ФАО на молочні продукти знизився на 3,2% порівняно з квітнем, що було спричинено різким падінням світових цін на сири, головним чином через наявність достатньої експортної пропозиції на тлі сезонно високого виробництва молока в північній півкулі. Водночас міжнародні котирування на сухе молоко, як і на вершкове масло, відновилися.
Індекс цін ФАО на цукор зафіксував четверте поспіль щомісячне зростання, збільшившись на 5,5% порівняно з квітнем і досягнувши рівня, що майже на 31% вище, ніж роком раніше. Це стрімке зростання відображає обмежену світову пропозицію, зростаюче занепокоєння щодо впливу явища Ель-Ніньйо на врожай наступного сезону, а також затримки із постачанням на тлі сильної конкуренції з боку сої та кукурудзи в Бразилії. Позитивні прогнози щодо врожаю цукрової тростини в Бразилії на 2023 рік запобігли більшому щомісячному зростанню цін, так само як і зниження світових цін на нафту.
Індекс цін ФАО на м'ясо також зріс у травні, збільшившись на 1,0%, що було зумовлено насамперед стабільно високим імпортним попитом на м'ясо птиці в Азії та постійним дефіцитом пропозиції м'яса великої рогатої худоби в США.
Довідка. Індекс продовольчих цін ФАО – показник зміни протягом місяця міжнародних ціни кошик продовольчих сировинних товарів. Він розраховується з урахуванням середніх значень індексів ціни п'ять товарних груп, зважених з урахуванням середнього показника частки кожної групи експорті у 2002-2004 роках.
 
 
 
 
 
 
 
 

Индекс продовольственных цен ФАО снизился в мае
Показатель мировых цен на продовольствие упал в мае на фоне значительного падения котировок на большинство зерновых, растительных масел и молочных продуктов. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), передает Эксперт Агро.
В мае Индекс продовольственных цен ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения мировых цен на корзину основных продовольственных товаров, составил 124,3 пункта, что на 2,6% меньше, чем в апреле, и на 22,1% ниже исторического максимума, зафиксированного в марте 2022 года.
Индекс цен ФАО на зерновые снизился на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем из-за падения мировых котировок кукурузы на 9,8%, что обусловлено благоприятными перспективами производства на фоне низкого импортного спроса. Мировые цены на пшеницу также снизились на 3,5%, что связано с достаточным предложением и новым продлением Черноморской зерновой инициативы. В отличие от этого, мировые цены на рис в мае продолжали расти благодаря закупкам в Азии и сокращению предложения в некоторых странах-экспортерах, таких как Вьетнам и Пакистан.
Индекс цен ФАО на растительные масла снизился на 8,7% в мае, что в среднем на 48,2% ниже показателя в прошлом году. Мировые цены на пальмовое масло заметно снизились по сравнению с апрелем, поскольку длительная низкая импортная закупка в мире совпала с ростом производства в основных странах-производителях. Мировые цены на соевое масло падают шестой месяц подряд на фоне рекордного урожая сои в Бразилии и более высоких, чем ожидалось, запасов в США. Цены на рапсовое и подсолнечное масло продолжали снижаться благодаря достаточному предложению в мире.
Индекс цен ФАО на молочные продукты снизился на 3,2% по сравнению с апрелем, что было вызвано резким падением мировых цен на сыры, главным образом из-за наличия достаточного экспортного предложения на фоне сезонно высокого производства молока в северном полушарии. В то же время международные котировки на сухое молоко, как и на сливочное масло, возобновились.
Индекс цен ФАО на сахар зафиксировал четвертый ежемесячный рост подряд, увеличившись на 5,5% по сравнению с апрелем и достигнув уровня, что почти на 31% выше, чем годом ранее. Этот стремительный рост отражает ограниченное мировое предложение, растущую обеспокоенность по поводу влияния явления Эль-Ниньо на урожай следующего сезона, а также задержки с поставками на фоне сильной конкуренции сои сои и кукурузы в Бразилии. Положительные прогнозы по урожаю сахарного тростника в Бразилии на 2023 год предотвратили больший ежемесячный рост цен, равно как и снижение мировых цен на нефть.
Индекс цен ФАО на мясо также вырос в мае, увеличившись на 1,0%, что было обусловлено, прежде всего, стабильно высоким импортным спросом на мясо птицы в Азии и постоянным дефицитом предложения мяса крупного рогатого скота в США.
Справка. Индекс продовольственных цен ФАО – это показатель изменения за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров. Он рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в экспорте в 2002-2004 годах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ