gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

У 2023/24 МР очікується відновлення обсягів виробництва зернових та торгівлі ними - ФАО


Сільськогосподарський сезон 2022/23 добігає кінця, і, згідно з оцінками ФАО, обсяг виробництва зернових у світі в 2022 р. у річному обчисленні знизився на 1,0%, головним чином внаслідок скорочення обсягів виробництва кукурудзи та трохи меншою мірою рису та сорго . Про це повідомляє Експерт Агро із посиланням на червневий звіт ФАО ООН, опублікований 2 червня.
Споживання зернових у 2022/23 МР, як очікується, скоротиться на 0,9%, що зумовлено, перш за все, зниженням споживання фуражних зернових та рису, а також скороченням інших видів споживання інших основних зернових культур; при цьому тенденція до зростання їх споживання у продовольчих цілях зберігається. Згідно з прогнозами, обсяг виробництва зернових у світі виявиться вищим за обсяг їх споживання, і, як наслідок, запаси зернових на кінець 2022/23 МР незначно зростуть (0,2%), перевищивши показники початку сезону: приріст запасів пшениці та ячменю дозволить з лишком компенсувати скорочення запасів кукурудзи, рису та сорго. Обсяг торгівлі зерновими в 2022/23 МР може скоротитися на 2,3% порівняно з рівнем 2021/22 МР, причому таке скорочення обсягів торгівлі, як очікується, торкнеться всіх основних зернових культур, за винятком пшениці.
Щодо 2023/24 МР, то, за попередніми прогнозами, обсяги виробництва зернових у 2023 році можуть зрости на 1,0% до 2813 млн тонн (включаючи рис у борошняному еквіваленті). У разі основних зернових культур основний приріст забезпечить збільшення обсягів виробництва кукурудзи, а також частково рису та сорго. При цьому обсяг виробництва пшениці та ячменю може знизитися порівняно з показниками 2022 року, частково нівелювавши вищезгадане зростання.
Згідно з першим прогнозом ФАО, обсяг споживання зернових у світі в 2023/24 МР складе близько 2803 млн тонн, що на 0,9% вище за очікувані показники 2022/23 МР, причому даний приріст практично в повному обсязі буде забезпечений за рахунок прогнозованого зростання споживання фуражних. зернових. Очікуваний ріст зумовлений збільшенням споживання як у кормових цілях, передусім кукурудзи, і у продовольчих, переважно пшениці і рису. У промисловій сфері також очікується незначне зростання споживання кукурудзи, рису та ячменю.
Виходячи з початкових прогнозів ФАО щодо обсягів виробництва зернових у світі у 2023 році та їх споживання у 2023/24 МР, запаси зернових у світі можуть зрости на 1,7%, досягнувши рекордних 873 млн тонн. Як очікується, серед основних зернових культур найбільший приріст запасів продемонструють рис та ячмінь. При цьому запаси пшениці та сорго, ймовірно, виявляться нижчими за рівень початку сезону. Зважаючи на поточні прогнози щодо рівня споживання та обсягу запасів показник співвідношення обсягу запасів зернових до рівня їх споживання у світі незначно знизиться: з 30,6% у 2022/23 МР до 30,4% у 2023/24 МГв.
Згідно з очікуваннями, обсяг торгівлі зерновими у світі збережеться на рівні 2022/23 МР та становитиме 472 млн тонн. Прогнозоване зростання обсягів торгівлі фуражними зерновими та рисом у світі частково нівелюється зниженням обсягів світової торгівлі пшеницею. У травні 2023 року середнє значення Індексу цін на зернові ФАО становило 129,7 пункту, що на 43,9 пункту (25,3%) нижче за рекордний показник минулого року; таке скорочення зумовлене різким зниженням міжнародних цін на пшеницю та фуражні зернові на тлі зростання котирувань рису порівняно з їхніми торішніми значеннями. Незважаючи на те, що в травні 2023 року значення Індексу цін на зернові ФАО виявилося нижчим за рекордний рівень травня 2022 року, воно все ще на 8,8 пункту (7,1%) вище за середній показник за той же місяць за останні п'ять років.
 
 
 
 
 
 

В 2023/24 МГ ожидается восстановление объемов производства зерновых и торговли ими - ФАО
 
Сельскохозяйственный сезон 2022/23 подходит к концу, и, согласно оценкам ФАО, объем производства зерновых в мире в 2022 г. в годовом исчислении снизился на 1,0%, главным образом в результате сокращения объемов производства кукурузы и в чуть меньшей степени риса и сорго. Об этом сообщает Эксперт Агро со ссылкой на июньский отчет ФАО ООН, опубликованный 2 июня.
Потребление зерновых в 2022/23 МГ, как ожидается, сократится на 0,9%, что обусловлено, прежде всего, снижением потребления фуражных зерновых и риса, а также сокращением иных видов потребления остальных основных зерновых культур; при этом тенденция к росту их потребления в продовольственных целях сохраняется. Согласно прогнозам, объем производства зерновых в мире окажется выше объема их потребления, и, как следствие, запасы зерновых на конец 2022/23 МГ незначительно возрастут (0,2%), превысив показатели начала сезона: прирост запасов пшеницы и ячменя позволит с лихвой компенсировать сокращение запасов кукурузы, риса и сорго. Объем торговли зерновыми в 2022/23 МГ может сократиться на 2,3% по сравнению с уровнем 2021/22 МГ, причем такое сокращение объемов торговли, как ожидается, затронет все основные зерновые культуры, за исключением пшеницы.
Что касается 2023/24 МГ, то, согласно предварительным прогнозам, объемы производства зерновых в 2023 году могут вырасти на 1,0% до 2813 млн тонн (включая рис в мучном эквиваленте). В случае основных зерновых культур основной прирост обеспечит увеличение объемов производства кукурузы, а также, отчасти, риса и сорго. При этом объем производства пшеницы и ячменя может снизиться по сравнению с показателями 2022 года, частично нивелировав вышеупомянутый рост.
Согласно первому прогнозу ФАО, объем потребления зерновых в мире в 2023/24 МГ составит около 2803 млн тонн, что на 0,9% выше ожидаемых показателей 2022/23 МГ, причем данный прирост практически в полном объеме будет обеспечен за счет прогнозируемого роста потребления фуражных зерновых. Ожидаемый рост обусловлен увеличением потребления как в кормовых целях, прежде всего кукурузы, так и в продовольственных, главным образом пшеницы и риса. В промышленной сфере также ожидается незначительный рост потребления кукурузы, риса и ячменя.
Исходя из первоначальных прогнозов ФАО в отношении объемов производства зерновых в мире в 2023 году и их потребления в 2023/24 МГ, запасы зерновых в мире могут возрасти на 1,7%, достигнув рекордных 873 млн тонн. Как ожидается, среди основных зерновых культур наибольший прирост запасов продемонстрируют рис и ячмень. При этом запасы пшеницы и сорго, вероятно, окажутся ниже уровня начала сезона. Принимая во внимание текущие прогнозы относительно уровня потребления и объема запасов показатель соотношения объема запасов зерновых к уровню их потребления в мире незначительно снизится: с 30,6% в 2022/23 МГ до 30,4% в 2023/24 МГв. 
Согласно ожиданиям, объем торговли зерновыми в мире сохранится на уровне 2022/23 МГ и составит 472 млн тонн. Прогнозируемый рост объемов торговли фуражными зерновыми и рисом в мире будет отчасти нивелирован снижением объемов мировой торговли пшеницей. В мае 2023 года среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 129,7 пункта, что на 43,9 пункта (25,3%) ниже рекордного показателя прошлого года; такое сокращение обусловлено резким снижением международных цен на пшеницу и фуражные зерновые на фоне роста котировок риса по сравнению с их прошлогодними значениями. Несмотря на то, что в мае 2023 года значение Индекса цен на зерновые ФАО оказалось ниже рекордного уровня мая 2022 года, оно все еще на 8,8 пункта (7,1%) выше среднего показателя за тот же месяц за последние пять лет.
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ