gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

ФАО та ЄС сприяють переміщенню української національної колекції насіння в безпечне місце


Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за підтримки Європейського Союзу (ЄС) перемістила колекцію унікальних генетичних зразків насіння рослин з Харкова на сході України до безпечного місця на заході країни. Про це повідомляє Експерт Агро.
Обсяг і різноманітність генетичного матеріалу рослин, що міститься в колекції насіння, та відсутність дублікації матеріалу в жодному іншому насіннєвому банку, робить її унікальною і важливою для сільського господарства України та глобальної продовольчої безпеки.
Згідно з оцінками, станом на 2021 рік, в Україні зберігається понад 150 000 генетичних матеріалів рослин, що належать до 544 видів сільськогосподарських культур та 1802 зразків рослин. Колекція містить 39 000 унікальних генетичних зразків, які походять з України. Науковці вважають, що збереження українських колекцій пшениці, тритикале, ячменю, гороху, нуту, кормових культур помірного поясу та соняшнику є критично важливим для світового рослинництва.
Харківський національний генетичний банк рослин опинився під загрозою втрати, коли у травні 2022 року під час обстрілів було пошкоджено інфраструктуру, сільськогосподарську техніку та частину робочих колекцій насіння на польових дослідних станціях.
«Коли конфлікт загострився, вчені з усього світу звернулися до Секретаріату Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин, щоб заявити про загрозу втрати головної національної колекції насіння України, що знаходиться в Харкові, – сказав Кент Ннадозі, секретар Міжнародного договору ФАО про генетичні ресурси рослин для виробництва продовольства і ведення сільського господарства. – Ця унікальна колекція має глобальну цінність для майбутнього продовольчої безпеки та сталого сільського господарства, і якщо вона буде втрачена, то буде втрачена назавжди».
Щоб зберегти сільськогосподарську спадщину України, ФАО та ЄС об'єднали зусилля для переміщення колекції в безпечне місце на заході України, на відстань понад 1 000 км. У межах складної операції декілька національних органів влади, включаючи Національну академію аграрних наук України, Міжнародний договір про генетичні ресурси рослин та Глобальний трастовий фонд з різноманіття сільськогосподарських культур, співпрацювали для каталогізації насіння та логістики для транспортування.
«Ця діяльність спрямована на захист та охорону української системи генетичних ресурсів рослин та її раціональне та ефективне відновлення, – сказав Крістіан Бен Хелл, керівник сектору сільського господарства Представництва ЄС в Україні. – Хоча колекція зараз розміщена в безпечному місці, необхідна подальша робота для забезпечення сталого рішення в довгостроковій перспективі. Це також передбачає вдосконалення інформаційної системи генетичних ресурсів рослин за допомогою сучасної ІТ-підтримки».
Міжнародною практикою є забезпечення дублювання та зберігання таких колекцій щонайменше у двох місцях, одним з яких має бути Всесвітнє сховище насіння в Шпіцбергені, на випадок пошкодження національних колекцій. Україна раніше передала близько 2 700 зразків зернових та зернобобових культур до Всесвітнього сховища насіння в Шпіцбергені, але більша частина її колекції досі не має резервного дублювання.
За фінансової підтримки ЄС, ФАО, Міжнародний договір про генетичні ресурси рослин та Трастовий фонд з різноманіття сільськогосподарських культур підтримують Національну академію аграрних наук України у розробці та впровадженні плану довгострокового збереження та безпечного відтворення генетичних ресурсів, включаючи майбутнє зберігання у Всесвітньому сховищі насіння в Шпіцбергені. Разом з тим розпочато будівництво додаткового сховища на заході України.
«ФАО відіграє ключову роль у підтримці відновлення агропродовольчих систем України, враховуючи значний досвід і компетентність Організації як у гуманітарній сфері, так і в контексті розвитку, – зауважив П'єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні. – Ця ініціатива робить важливий внесок у забезпечення майбутнього виробництва продовольства та стійких засобів до існування в Україні, а також підтримує критично важливу роль, яку вона відіграє для глобальної продовольчої безпеки».
Інші партнери, зокрема Північна рада та Європейська кооперативна програма з генетичних ресурсів рослин, надали невідкладну допомогу національному генетичному банку України на ранньому етапі. Зараз широке коло партнерів об'єднує зусилля з ФАО, Міжнародним договором про генетичні ресурси рослин та Трастовим фондом з різноманіття сільськогосподарських культур з метою забезпечення скоординованих дій для збереження сільськогосподарської спадщини України.
Кожен зразок насіння, що зберігається в генетичному банку, є унікальним додатковим інструментом, доступним для селекціонерів, дослідників та фермерів у боротьбі зі зміною клімату та продовольчою безпекою. У той час, коли світ стикається з безпрецедентною втратою сільськогосподарського біорізноманіття на фермерських полях, як ніколи важливо забезпечити збереження різноманіття сільськогосподарських культур, включаючи різноманіття, яке зберігається в генетичних банках.
 
 
 
 
 
 
 
 

ФАО и ЕС способствуют перемещению украинской национальной коллекции семян в безопасное место
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при поддержке Европейского Союза (ЕС) переместила коллекцию уникальных генетических образцов семян растений из Харькова на востоке Украины в безопасное место на западе страны. Об этом сообщает Эксперт Агро.
Объем и разнообразие генетического материала растений, содержащегося в коллекции семян, и отсутствие дубликации материала ни в одном другом семенном банке, делает его уникальным и важным для сельского хозяйства Украины и глобальной продовольственной безопасности.
Согласно оценкам, по состоянию на 2021 год, в Украине хранится более 150 000 генетических материалов растений, относящихся к 544 видам сельскохозяйственных культур и 1 802 образцам растений. Коллекция содержит 39 000 уникальных генетических образцов, происходящих из Украины. Ученые считают, что сохранение украинских коллекций пшеницы, тритикале, ячменя, гороха, нута, кормовых культур умеренного пояса и подсолнечника критически важно для мирового растениеводства.
Харьковский национальный генетический банк растений оказался под угрозой потери, когда в мае 2022 года во время обстрелов была повреждена инфраструктура, сельскохозяйственная техника и часть рабочих коллекций семян на полевых опытных станциях.
«Когда конфликт обострился, ученые со всего мира обратились в Секретариат Международного договора о генетических ресурсах растений, чтобы заявить об угрозе потери главной национальной коллекции семян Украины, которая находится в Харькове, – сказал Кент Ннадози, секретарь Международного договора ФАО о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства – Эта уникальная коллекция имеет глобальную ценность для будущего продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства, и если она будет потеряна, то будет потеряна навсегда».
Чтобы сохранить сельскохозяйственное наследие Украины, ФАО и ЕС объединили усилия по перемещению коллекции в безопасное место на западе Украины, на расстояние более 1 000 км. В рамках сложной операции несколько национальных органов власти, включая Национальную академию аграрных наук Украины, Международный договор о генетических ресурсах растений и Глобальном трастовом фонде по разнообразию сельскохозяйственных культур, сотрудничали для каталогизации семян и логистики для транспортировки.
«Эта деятельность направлена на защиту и охрану украинской системы генетических ресурсов растений и ее рациональное и эффективное восстановление, – сказал Кристиан Бен Хелл, руководитель сектора сельского хозяйства Представительства ЕС в Украине. – Хотя коллекция сейчас размещена в безопасном месте, необходима дальнейшая работа по обеспечению устойчивого решения в долгосрочной перспективе. Это также предполагает усовершенствование информационной системы генетических ресурсов растений с помощью современной ИТ-поддержки».
Международной практикой является обеспечение дублирования и хранения таких коллекций по меньшей мере в двух местах, одним из которых должно быть Всемирное хранилище семян в Шпицбергене, в случае повреждения национальных коллекций. Украина ранее передала около 2 700 образцов зерновых и зернобобовых культур Всемирному хранилищу семян в Шпицбергене, но большая часть ее коллекции до сих пор не имеет резервного дублирования.
При финансовой поддержке ЕС, ФАО, Международный договор о генетических ресурсах растений и Трастовом фонде по разнообразию сельскохозяйственных культур поддерживают Национальную академию аграрных наук Украины в разработке и внедрении плана долгосрочного сохранения и безопасного воспроизводства генетических ресурсов, включая будущее хранение во Всемирном хранилище семян в Шпицбергене. Вместе с тем, начато строительство дополнительного хранилища на западе Украины.
«ФАО играет ключевую роль в поддержке восстановления агропродовольственных систем Украины, учитывая значительный опыт и компетентность Организации как в гуманитарной сфере, так и в контексте развития, – отметил Пьер Вотье, глава офиса ФАО в Украине. – Эта инициатива вносит важный вклад в обеспечение будущего производства продовольствия и устойчивых средств к существованию в Украине, а также поддерживает критически важную роль, которую она играет для глобальной продовольственной безопасности».
Другие партнеры, в частности, Северный совет и Европейская кооперативная программа по генетическим ресурсам растений, оказали неотложную помощь национальному генетическому банку Украины на раннем этапе. В настоящее время широкий круг партнеров объединяет усилия с ФАО, Международным договором о генетических ресурсах растений и Трастовым фондом по разнообразию сельскохозяйственных культур с целью обеспечения скоординированных действий по сохранению сельскохозяйственного наследия Украины.
Каждый образец семян, хранящихся в генетическом банке, является уникальным дополнительным инструментом, доступным для селекционеров, исследователей и фермеров в борьбе с изменением климата и продовольственной безопасностью. В то время, когда мир сталкивается с беспрецедентной потерей сельскохозяйственного биоразнообразия на фермерских полях, как никогда важно обеспечить сохранение разнообразия сельскохозяйственных культур, включая разнообразие, хранящееся в генетических банках.
 
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ