gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

Світові ціни на зернові показали незначне зростання у вересні за рахунок фуражного сектора – ФАО


У вересні 2023 р. середнє значення Індексу цін на зернові ФАО склало 126,3 пункту, що на 1,3 пункту (1,0%) вище за серпневий показник, проте на 21,6 пункту (14,6%) нижче за показник минулого року. Про це повідомляє Експерт Агро з посиланням на інформацію Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у щомісячному звіті, опублікованому 6 жовтня.
Головним фактором підвищення значення індексу цього місяця стало зростання світових цін на фуражні зернові, яке склало 5,3%. У вересні, після семи місяців неухильного зниження, світові ціни на кукурудзу зросли на 7,0%, що зумовлено цілою низкою факторів, у тому числі високим попитом на постачання з Бразилії, менш активною реалізацією фермерської продукції в Аргентині та підвищенням транспортних тарифів на баржові перевезення на тлі низького рівня води в річці Міссісіпі в США. Щодо інших фуражних зернових, то, подібно до цін на кукурудзу, у вересні також зросли світові ціни на сорго, тоді як ціни на ячмінь залишалися на стабільному рівні. Світові ціни на пшеницю, навпаки, продовжували знижуватися, впавши на 1,6% порівняно з попереднім місяцем, чому сприяла наявність великих запасів у Російській Федерації, де у вересні прогноз виробництва було переглянуто у бік підвищення. Значення Індексу цін ФАО на всі види рису у вересні знизилося незначно, на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, проте на цілих 27,8% перевищило показник аналогічного періоду минулого року. Це незначне зниження обумовлено головним чином слабким імпортним попитом, при цьому невизначеність щодо обмежень на експорт рису з Індії, що зберігається, і поступове скорочення запасів напередодні збору нового врожаю в Азії справили стримуючий вплив на падіння цін.
Загалом у вересні 2023 р. середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО (ІСЦФ) практично не змінилося порівняно зі значенням за серпень і становило 121,5 пункту: зростання індексів цін на цукор та зернові було компенсоване зниженням індексів цін на рослинні олії, молочну продукцію та м'ясо. На даному рівні значення індексу виявилося на 14,6 пункту (10,7%) нижче за відповідний рівень минулого року і на 38,3 пункту (24,0%) нижче за його рекордне значення, зафіксоване в березні 2022 року.
Довідка. Індекс продовольчих цін ФАО (ІПЦФ) відбиває щомісячне рух міжнародних цін кошика продовольчих товарів. Він формується на основі середніх значень індексів цін на п'ять товарних груп, скоригованих з урахуванням середньої частки кожної такої групи в обсязі експорту у період 2014–2016 років.
*На відміну від інших груп товарів, більшість цін, що використовуються при розрахунку Індексу цін на м'ясо ФАО, було невідомо на момент підрахунку та опублікування Індексу продовольчих цін ФАО; тому вартісне значення Індексу цін на м'ясо ФАО за останні місяці отримано на основі поєднання прогнозованих і фактичних цін. Іноді це потребує суттєвого коригування остаточного значення Індексу цін на м'ясо ФАО, що своєю чергою може впливати на Індекс продовольчих цін ФАО.
 
 
 
 
 
 

Мировые цены на зерновые показали незначительный рост  в сентябре за счет фуражного сектора - ФАО
В сентябре 2023 г. среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 126,3 пункта, что на 1,3 пункта (1,0%) выше августовского показателя, однако на 21,6 пункта (14,6%) ниже показателя прошлого года. Об этом сообщает Эксперт Агро со ссылкой на информацию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ( ФАО) в ежемесячном отчете, опубликованном 6 октября.
Главным фактором повышения значения индекса в этом месяце стал рост мировых цены на фуражные зерновые, который составил 5,3%. В сентябре, после семи месяцев неуклонного снижения, мировые цены на кукурузу выросли на 7,0%, что обусловлено целым рядом факторов, в том числе высоким спросом на поставки из Бразилии, менее активной реализацией фермерской продукции в Аргентине и повышением транспортных тарифов на баржевые перевозки на фоне низкого уровня воды в реке Миссисипи в США. Что касается других фуражных зерновых, то, подобно ценам на кукурузу, в сентябре также выросли мировые цены на сорго, в то время как цены на ячмень оставались на стабильном уровне. Мировые цены на пшеницу, напротив, продолжали снижаться, упав на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовало наличие обширных запасов в Российской Федерации, где в сентябре прогноз по производству был пересмотрен в сторону повышения. Значение Индекса цен ФАО на все виды риса в сентябре снизилось незначительно, на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, и тем не менее на целых 27,8% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Это незначительное снижение обусловлено главным образом слабым импортным спросом, при этом сохраняющаяся неопределенность относительно ограничений на экспорт риса из Индии и постепенное сокращение запасов в преддверии сбора нового урожая в Азии оказали сдерживающее влияние на падение цен.
В целом в сентябре 2023 г. среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) практически не изменилось по сравнению со значением за август и составило 121,5 пункта: рост индексов цен на сахар и зерновые был компенсирован снижением индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и мясо. На данном уровне значение индекса оказалось на 14,6 пункта (10,7%) ниже соответствующего уровня прошлого года и на 38,3 пункта (24,0%) ниже его рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года. 
 

Справка. Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров. Он формируется на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, скорректированных с учетом средней доли каждой такой группы в объеме экспорта в период 2014–2016 гг.
*В отличие от других групп товаров, большинство цен, используемых при расчёте Индекса цен на мясо ФАО, было не известно на момент подсчёта и опубликования Индекса продовольственных цен ФАО; поэтому стоимостное значение Индекса цен на мясо ФАО за самые последние месяцы получено на основе сочетания прогнозируемых и фактических цен. Иногда это требует существенной корректировки окончательного значения Индекса цен на мясо ФАО, что в свою очередь может оказывать влияние на Индекс продовольственных цен ФАО.
 
 
 
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ