gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

Світові ціни на олії знижуються другий місяць поспіль - ФАО


Середнє значення Індексу цін на рослинні олії ФАО у вересні склало 120,9 пункту, що на 5,0 пункту (3,9%) нижче за рівень серпня - таким чином, його падіння триває другий місяць поспіль. Про це повідомляє Експерт Агро з посиланням на інформацію Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у щомісячному звіті, опублікованому 6 жовтня.
Це зниження індексу було викликано падінням світових цін на пальмову, соняшникову, соєву та рапсову олії. Світові ціни на пальмову олію у вересні продовжили знижуватися, що зумовлювалося головним чином сезонним підвищенням виробництва в основних країнах-виробниках у Південно-Східній Азії. Водночас, світові котирування соняшникової олії помітно знизилися на тлі високого врожаю насіння соняшника та активної реалізації фермерської продукції в Чорноморському регіоні. Що стосується світових цін на ріпакову олію, то вони знизилися через збереження великих обсягів експортної пропозиції на світових ринках; незважаючи на прогнозований стійкий попит з боку виробників біодизельного палива, світові ціни на соєву олію також знизилися.
Загалом у вересні 2023 р. середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО (ІСЦФ) практично не змінилося порівняно зі значенням за серпень і становило 121,5 пункту: зростання індексів цін на цукор та зернові було компенсоване зниженням індексів цін на рослинні олії, молочну продукцію та м'ясо. На даному рівні значення індексу виявилося на 14,6 пункту (10,7%) нижче за відповідний рівень минулого року і на 38,3 пункту (24,0%) нижче за його рекордне значення, зафіксоване в березні 2022 року.

Довідка. Індекс продовольчих цін ФАО (ІПЦФ) відбиває щомісячне рух міжнародних цін кошика продовольчих товарів. Він формується на основі середніх значень індексів цін на п'ять товарних груп, скоригованих з урахуванням середньої частки кожної такої групи в обсязі експорту у період 2014–2016 років.
*На відміну від інших груп товарів, більшість цін, що використовуються при розрахунку Індексу цін на м'ясо ФАО, було невідомо на момент підрахунку та опублікування Індексу продовольчих цін ФАО; тому вартісне значення Індексу цін на м'ясо ФАО за останні місяці отримано на основі поєднання прогнозованих і фактичних цін. Іноді це потребує суттєвого коригування остаточного значення Індексу цін на м'ясо ФАО, що своєю чергою може впливати на Індекс продовольчих цін ФАО.
 
 
 
 
 
 
 

Мировые цены на растительные масла снижаются второй месяц подряд - ФАО
Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в сентябре составило 120,9 пункта, что на 5,0 пункта (3,9%) ниже уровня августа - таким образом, его падение продолжается второй месяц подряд. Об этом сообщает Эксперт Агро со ссылкой на информацию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ( ФАО) в ежемесячном отчете, опубликованном 6 октября.
Это снижение индекса было вызвано падением мировых цен на пальмовое, подсолнечное, соевое и рапсовое масла. Мировые цены на пальмовое масло в сентябре продолжили снижаться, что было обусловлено главным образом сезонным повышением производства в основных странах-производителях в Юго-Восточной Азии. В то же время мировые котировки подсолнечного масла заметно снизились на фоне высокого урожая семян подсолнечника и активной реализации фермерской продукции в Черноморском регионе. Что касается мировых цен на рапсовое масло, то они снизились ввиду сохранения больших объемов экспортного предложения на мировых рынках; несмотря на прогнозируемый устойчивый спрос со стороны производителей биодизельного топлива, мировые цены на соевое масло также снизились.
В целом в сентябре 2023 г. среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) практически не изменилось по сравнению со значением за август и составило 121,5 пункта: рост индексов цен на сахар и зерновые был компенсирован снижением индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и мясо. На данном уровне значение индекса оказалось на 14,6 пункта (10,7%) ниже соответствующего уровня прошлого года и на 38,3 пункта (24,0%) ниже его рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года. 
Справка. Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров. Он формируется на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, скорректированных с учетом средней доли каждой такой группы в объеме экспорта в период 2014–2016 гг.
*В отличие от других групп товаров, большинство цен, используемых при расчёте Индекса цен на мясо ФАО, было не известно на момент подсчёта и опубликования Индекса продовольственных цен ФАО; поэтому стоимостное значение Индекса цен на мясо ФАО за самые последние месяцы получено на основе сочетания прогнозируемых и фактических цен. Иногда это требует существенной корректировки окончательного значения Индекса цен на мясо ФАО, что в свою очередь может оказывать влияние на Индекс продовольственных цен ФАО.
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ