gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

М'ясо-молочна продукція у вересні подешевшала на глобальному ринку - ФАО


Середнє значення Індексу цін на молочну продукцію ФАО у вересні становило 108,6 пункту, що на 2,6 пункту (2,3%) нижче за його серпневий рівень; таким чином, цей показник продовжив знижуватися дев'ятий місяць поспіль, скоротившись на 34,1 пункту (23,9%) порівняно з відповідним періодом минулого року. Про це повідомляє Експерт Агро з посиланням на інформацію Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у щомісячному звіті, опублікованому 6 жовтня.
У вересні знизилися світові ціни на всі види молочної продукції головним чином під впливом млявого імпортного попиту за спотовими контрактами та контрактами з короткими термінами поставок на тлі наявності значних запасів у провідних регіонах-виробниках, незважаючи на те, що ближче до кінця місяця було зафіксовано збільшення попиту деякі види молочної продукції країнах Південно-Східної Азії. Крім того, падінню світових цін на молочну продукцію сприяли збільшення експортної пропозиції до Нової Зеландії з початком нового виробничого сезону, обмежений внутрішній попит у Європейському союзі та вплив ослаблення євро щодо долара США.
Середнє значення Індексу цін на м'ясо ФАО у вересні склало 114,2 пункту, що на 1,2 пункту (1,0%) нижче за серпневий показник; таким чином, його зниження триває третій місяць поспіль, і його значення виявилося на 6,1 пункту (5,0%) нижчим, ніж у відповідний період минулого року. Світові ціни на свинину впали під впливом низького імпортного попиту з боку основних країн-імпортерів, особливо з Китаю, і на тлі значної експортної пропозиції у світі. Світові ціни на м'ясо птиці також суттєво знизилися через значні обсяги пропозиції з боку провідних світових постачальників, особливо Бразилії. Незважаючи на наявність стабільного імпортного попиту з боку Китаю та країн Близького Сходу, хоч і повільнішими темпами, але п'ятий місяць поспіль продовжилося зниження світових цін на баранину, що було обумовлено значним обсягом експортних поставок з Австралії. Світові ціни на яловичину, навпаки, зросли навіть на тлі високої експортної пропозиції з боку Бразилії та Австралії, що зумовлювалося активним імпортним попитом на нежирну яловичину, особливо в США.
Загалом у вересні 2023 р. середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО (ІСЦФ) практично не змінилося порівняно зі значенням за серпень і становило 121,5 пункту: зростання індексів цін на цукор та зернові було компенсоване зниженням індексів цін на рослинні олії, молочну продукцію та м'ясо. На даному рівні значення індексу виявилося на 14,6 пункту (10,7%) нижче за відповідний рівень минулого року і на 38,3 пункту (24,0%) нижче за його рекордне значення, зафіксоване в березні 2022 року.
Довідка. Індекс продовольчих цін ФАО (ІСЦФ) відображує щомісячне рух міжнародних цін кошика продовольчих товарів. Він формується на основі середніх значень індексів цін на п'ять товарних груп, скоригованих з урахуванням середньої частки кожної такої групи обсягом експорту в період 2014–2016 років.
 
 
 
 
 

Мясо-молочная продукция в сентябре подешевеле на глобальом рынке - ФАО
Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в сентябре составило 108,6 пункта, что на 2,6 пункта (2,3%) ниже его августовского уровня; таким образом, этот показатель продолжил снижаться девятый месяц подряд, сократившись на целых 34,1 пункта (23,9%) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщает Эксперт Агро со ссылкой на информацию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в ежемесячном отчете, опубликованном 6 октября.
В сентябре снизились мировые цены на все виды молочной продукции главным образом под влиянием вялого импортного спроса по спотовым контрактам и по контрактам с короткими сроками поставок на фоне наличия значительных запасов в ведущих регионах-производителях, несмотря на то, что ближе к концу месяца было зафиксировано увеличение спроса на некоторые виды молочной продукции в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, падению мировых цен на молочную продукцию способствовали увеличение экспортного предложения в Новой Зеландии с началом нового производственного сезона, ограниченный внутренний спрос в Европейском союзе и влияние ослабления евро относительно доллара США.
Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО в сентябре составило 114,2 пункта, что на 1,2 пункта (1,0%) ниже августовского показателя; таким образом, его снижение продолжается третий месяц подряд, и его значение оказалось на 6,1 пункта (5,0%) ниже, чем в соответствующий период прошлого года. Мировые цены на свинину упали под влиянием низкого импортного спроса со стороны основных стран-импортеров, особенно со стороны Китая, и на фоне значительного экспортного предложения в мире. Мировые цены на мясо птицы также существенно снизились в связи со значительными объемами предложения со стороны ведущих мировых поставщиков, особенно Бразилии. Несмотря на наличие стабильного импортного спроса со стороны Китая и стран Ближнего Востока, хотя и более медленными темпами, но пятый месяц подряд продолжилось снижение мировых цен на баранину, что было обусловлено значительным объемом экспортных поставок из Австралии. Мировые цены на говядину, напротив, выросли даже на фоне высокого экспортного предложения со стороны Бразилии и Австралии, что было обусловлено активным импортным спросом на нежирную говядину, особенно в США.
В целом в сентябре 2023 г. среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) практически не изменилось по сравнению со значением за август и составило 121,5 пункта: рост индексов цен на сахар и зерновые был компенсирован снижением индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и мясо. На данном уровне значение индекса оказалось на 14,6 пункта (10,7%) ниже соответствующего уровня прошлого года и на 38,3 пункта (24,0%) ниже его рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года. 
Справка. Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров. Он формируется на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, скорректированных с учетом средней доли каждой такой группы в объеме экспорта в период 2014–2016 годов. 
 
 
 
 
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ