gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

       «Затверджено»

Наказ Аграрного фонду № 62

 від « 01 » липня 2010 року

 

ПРАВИЛА

БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ НА АГРАРНІЙ БІРЖІ

 

1.      Загальні положення.

 

1.1. Правила біржової торгівлі на Аграрній біржі (надалі - Правила) розроблені відповідно до Господарського кодексу України, Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", Закону України "Про товарну біржу” та Статуту Аграрної біржі.

1.2. Правила є основним документом, що регулює порядок здійснення біржових операцій щодо:

 -  об’єктів державного цінового регулювання, згідно з нормами відповідних законів;

  - операцій з товарними деривативами, базовим активом яких є зазначена сільськогосподарська продукція, іпотечними сертифікатами, іпотечними закладними;

 - інших товарів, які допущені до реалізації на біржі, в тому числі матеріально-технічні ресурси.

1.2.1. Названі Правила регламентують порядок здійснення біржових операцій (укладення біржових угод), ведення біржових торгів (аукціонів), розрахунків за ними, розв'язання спорів з цих питань, загальні правила поведінки учасників торгів та працівників Аграрної біржі (далі – Біржа).

1.3. Дія Правил поширюється на всіх учасників біржової торгівлі на Біржі та сертифікованих нею товарних біржах, є обов’язковою для їх виконання.

1.4. Всі зміни та доповнення до Правил затверджуються наказом Аграрного фонду та доводяться до відома заінтересованих осіб, шляхом розміщення нової редакції Правил на сайті Біржі.

 

2. Визначення термінів.

 

2.1. Для цілей цих Привал терміни вживаються у такому значенні:

2.1.1.  Біржові торги - торги, що проводяться в торговельних залах Аграрної біржі та/або сертифікованих нею товарних біржах за участі членів біржі по товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому цими Правилами.

2.1.2. Біржова угода – зафіксоване біржею одночасне прийняття учасниками біржових торгів прав і зобов'язань щодо купівлі-продажу відповідного товару на підставі поданих брокерами заявок.

2.1.3. Біржовий контракт – договір про виконання біржової угоди, який укладається між учасниками біржових торгів у письмовій формі.

2.1.4. Брокер - фізична особа, зареєстрована на Біржі відповідно до її Статуту, обов'язки якої полягають у виконанні доручень членів біржі, яких він представляє.

2.1.5. Товар - будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція.

 

3.    Строк та місце проведення біржових торгів.

 

3.1. Місцем проведення торгів визначено торговий зал біржі. Біржа встановлює місце та час проведення торгів.

3.1.1. Зміна місця та часу проведення торгів визначається біржею не пізніше, ніж за добу до початку запланованих торгів.

 

 

4. Склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що ставляться

до них.

 

4.1. Учасниками біржових торгів є:

а)  брокери;

б) біржові маклери;

в) секретар .

4.2. Для участі в торгах, брокерська контора проходить відповідну акредитацію на Біржі. Для здійснення акредитації представник брокерської контори надає уповноваженому працівнику Біржі наступні документи:

þ      лист - звернення на бланку підприємства (організації), с кладений у вільній  формі, щодо придбання біржового місця на Аграрній біржі;

þ      копію Статуту підприємства (організації), завірену підприємством;

þ      нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію;

þ      нотаріально завірену копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємства та організацій України (ЄДРПОУ);

þ      копію свідоцтва платника податку на додану вартість (завірену підписом головного бухгалтера та печаткою підприємства (організації));

þ      копію довідки з банку, в якому відкрито поточний рахунок (завірену підписом та печаткою субєкта господарювання);

þ      копію наказу або протоколу про призначення керівника підприємства (організації) (завірену підписом та печаткою субєкта господарювання);

þ      витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

þ      копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду керівника підприємства (завірену належним чином);

þ      нотаріально завірену довіреність на ім’я брокера та його помічника(-ів) для укладання угод від імені та за дорученням брокерської контори.

 4.3. Учасники торгів та особи, що забезпечують їх проведення під час торгів, повинні мати нагрудний знак встановленого біржею зразка.

 4.4. Порядок допуску в торговий зал біржі відвідувачів та представників засобів масової інформації визначається дирекцією Біржі. Відвідувачам заборонено прямо чи безпосередньо втручатися в хід біржових торгів. Маклер має право при необхідності прийняти рішення про  видалення відвідувачів із залу під час торгів.

  

5. Статус члена біржі та порядок використання біржових місць.

 

5.1. Членами біржі вважаються:

-       Аграрний фонд;

-       юридичні особи-резиденти України, які придбали біржове місце та уклали договір з Біржею.

5.2.  Біржові угоди (операції) дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам.

5.2.1. Акредитованому на Біржі брокеру, на підтвердження його статусу – брокера, Біржею видається сертифікат. Такий сертифікат надає брокеру право приймати участь у біржових торгах. Брокер здійснює біржові операції за нотаріально засвідченим дорученням члена біржі.

5.2.2. Брокери вправі пересвідчитися в наявності та якості запропонованого товару, а також у платоспроможності покупця, та здійснювати інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів.

Брокерам забороняється розголошувати комерційні таємниці щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій клієнтів, одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать.

     5.3. За невиконання або неналежне виконання обов’язків, які покладені на брокера, під час здійснення ним діяльності передбаченої цими Правилами, повну адміністративну та/або фінансову відповідальність перед Біржею несе член біржі, від імені якого діє брокер.

     5.4. Члени біржі не мають права на продаж або оренду біржових місць третім особам.

      5.5. Працівники біржі не можуть виступати в якості брокерів та очолювати юридичні особи, які є членами біржі.

 

6. Про право передачі повноважень на проведення біржових торгів та укладання біржових угод щодо здійснення операцій з об’єктами державного цінового регулювання товарним біржам, які акредитовані Міністерством аграрної політики України.

 

6.1. Біржа у рамках здійснення фінансових та товарних інтервенцій щодо операцій з об’єктами державного цінового регулювання та товарами, що закладаються до державного матеріального резерву, а також, у разі необхідності, проведення операцій за форвардними угодами, відповідно до зазначених товарів, укладає з акредитованими Міністерством аграрної політики України товарними біржами (створеними відповідно до Закону України „Про товарну біржу” та  за умови  попередньої їх сертифікації щодо стандартів продажу або  поставки біржового товару, за правилами, встановленими Аграрною біржею) договори на право здійснення зазначених біржових угод.

6.2. Договори з акредитованими товарними біржами укладаються за умови їх попередньої сертифікації у  порядку, встановленому Законом, щодо стандартів продажу або  поставки біржового товару.

6.3. Товарні біржі, які одержали сертифікат та уклали договори з Біржею, повинні виконувати вимоги цих Правил щодо проведення Аграрним фондом біржових операцій з проведення державних інтервенцій та формування державного інтервенційного фонду, а також з укладання форвардних угод на об’єкти державного цінового регулювання, визначені в Законі України „Про державну підтримку сільського господарства в Україні”.

 

7. Біржові посередники.

 

7.1. Біржова торгівля здійснюється шляхом проведення біржових операцій Членами біржі:

-  за  дорученням клієнта,  від свого імені та за рахунок клієнта (брокерська діяльність);

-       від свого імені за власний рахунок для власних потреб, чи з метою подальшого перепродажу (дилерська діяльність).

7.2. Оплата клієнтами послуг членів Біржі за виконання замовлень з купівлі-продажу товарів на Біржі проводиться у вигляді винагороди (брокерської винагороди). Інші послуги, які надають члени Біржі, оплачуються за згодою обох сторін відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Член Біржі зобов`язаний не пізніше одного дня після виконання (невиконання у встановлені строки) доручення повідомити про це свого клієнта погодженим способом, якщо інше не передбачено договором з клієнтом.

7.4. Обслуговування клієнтів членами Біржі проводиться відповідно до укладеного між ними договору, в якому визначаються права, обов`язки та відповідальність сторін.

 

8. Товари, що допускаються до торгів.

 

8.1.  Предметом біржових торгів можуть бути товари зазначені у п. 3.3.1. ч. 3.1. ст. 3 ЗУ «Про державну підтримку сільського господарства», товарні деривативи, базовим активом яких є зазначена сільськогосподарська продукція, іпотечні сертифікати, іпотечні закладні та інші товари згідно діючого законодавства України.

8.2.  Перелік стандартів щодо мінімальної кількості, системи міри та ваги, одиниць виміру та якості товарів затверджується Дирекцією біржі.

  

9. Порядок формування біржових цін та їх оприлюднення.

 

9.1.  Ціни на Біржі формуються вільно, їх рівень визначається  на кожен вид товару шляхом встановлення співвідношення попиту та пропозиції на момент проведення біржових торгів.

9.2. При формуванні цін на Біржі використовуються такі поняття цін: ціни продавця (пропозиції), ціни покупця (попиту), ціни біржових контрактів, котирувальні ціни.

9.3. Ціною продавця на біржовий товар вважається ціна, що вказана учасником біржових торгів у заявці на продаж, а також названа ним під час торгів з метою стимуляції продажу.

9.4. Ціною покупця на біржовий товар вважається ціна, що вказана покупцем в заявках на купівлю, а також та, яка називається ним безпосередньо під час торгів при обговоренні пропозиції продавця.

9.5. Ціною біржової угоди є остання з тих, яка названа покупцем (продавцем) під час біржових торгів на конкретну позицію товару, що зафіксована біржовим маклером.

9.6. Котирувальна ціна - це ціна, що визначена котирувальною комісією Біржі шляхом аналізу цін біржових контрактів, цін продавців, цін покупців на підставі єдиних критеріїв та спеціальних методів. Розрізняють котирування офіційне та позаофіційне (довідкове).

9.7. Котирування офіційне проводиться на підставі аналізу цін біржових контрактів на визначені Біржею групи сільськогосподарської продукції стандартної якості з єдиним базисом поставки після кожної біржової сесії. Процес визначення офіційної котирувальної ціни передбачає об`єктивну оцінку коливань цін протягом біржового дня.

9.8. Котирування позаофіційне (довідкове) проводиться на підставі  аналізу всіх цін (попиту, пропозицій, угод) з урахуванням оцінки котирувальної комісії кон`юнктури попиту та пропозицій за трьома напрямками:

-за цінами продавців (котирувальна ціна пропозиції);

-за цінами покупців (котирувальна ціна попиту);

-за найбільш типовою на біржі в конкретний період часу ціною на конкретний вид (групу)товару (котирувальна ціна біржі).

Довідкове котирування може проводитися на підставі підсумків кількох біржових торгів.

9.9.   Дані котирування не можуть бути оскаржені членом біржі.

9.10. Дані офіційного котирування сповіщаються на біржі наступного дня після проведення торгів.

9.11. Рішенням котирувальної комісії Біржа має право встановлювати граничні рівні коливання цін на товари, що офіційно котируються на Біржі, відхилення від яких дає підставу для припинення торгу по даному виду товару.

 

10. Біржові угоди.

 

10.1.Біржовою операцією, відповідно до статті 15 Закону України "Про товарну біржу", визнається угода, що відповідає таким вимогам:

-      якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на товарній Біржі;

-      якщо її учасниками є члени Біржі;

-      якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.

10.2. Під час біржових торгів можуть бути укладені контракти, що пов'язані з:

- негайною /від 1 до 5 днів/ взаємною передачею прав та обов'язків по відношенню до реального товару /спотовий контракт/;

- відстроченою /від 30 до 360 днів/ взаємною передачею прав та обов'язків щодо реального товару з авансовою проплатою /форвардний контракт/.

10.3. Біржовий контракт проходить два етапи укладання.

Перший - починається з оголошення біржовим маклером, що веде торги, пропозиції продавця, і закінчується в момент оголошення ним реєстраційного номера покупця та ціни продажу, одночасно брокери-покупці та брокери-продавці підтверджують підписами на брокерських картках згоду на купівлю та продаж.

Другий – письмове оформлення біржового контракту, що підписується брокером-покупцем і брокером-продавцем та уповноваженою особою Біржі.

10.4. Біржовий контракт вступає в дію з моменту його підписання обома брокерами, які представляють інтереси клієнтів та реєстрацією на Біржі.

 

11. Порядок підготовки та проведення

біржових торгів.

 

11.1. Заявки на купівлю чи продаж реального товару подаються брокерами на біржу до початку торгів в відділ торгів. Форму заявки, час та спосіб подачі визначає Біржа.

11.2. Одночасно із заявкою брокер подає наступні документи:

11.2.1. - на продаж:

а/ заявку на продаж;

б/ документ, що посвідчує наявність товару;

в/ документ, що посвідчує якість товару.

      В разі необхідності Біржа може вимагати надання інших документів від продавця, якщо це передбачено законодавством України.

11.2.2. – на купівлю:

           а/ заявку на купівлю;

11.3. Біржа має право вимагати від покупця документи, що підтверджують наявність на його рахунку в банку необхідних коштів, чи гарантію оплати від банку.

11.4. У заявці обов’язково вказується строк її дії. Продовження строку дії чи зняття заявки, а також зміна інформації брокером проводиться письмово в строки, встановлені Біржею.

11.5. На підставі заявок  відділ торгів біржі формує бюлетень по спотовому продажу на цю біржову сесію.

      До змісту бюлетеня можуть бути включені найменування, якісна характеристика, кількість, ціна, місце знаходження товару та базис поставки, умови оплати.

      Бюлетень за форвардними пропозиціями формується аналогічно бюлетеню по спотовому продажу. Товар, що виставляється на торги за форвардними угодами та його поставка, можуть бути застраховані в страховій компанії.

11.6. У разі зміни інформації в заявці, брокер повинен не пізніше ніж за годину до початку торгів сповістити про це біржу та надати письмове підтвердження про це.

11.7. Запити та довідки, а також інформаційний матеріал, рекламні проспекти, дані котирувальної комісії подаються в відділ торгів біржі в письмовій формі.

      Видача інформаційного матеріалу, проведення рекламних та маркетингових робіт проводиться за додаткову плату, яку встановлює дирекція Біржі.

  

12. Порядок проведення біржових торгів.

 

12.1. Реєстрація учасників торгів та допуск в торговий зал регламентується Біржею.

12.2. Біржовий маклер, який веде торги, оголошує початок біржової сесії, після чого послідовно називає номер лоту згідно з бюлетенем продажу.

12.3. Брокер-продавець піднімає реєстраційний номер, що підтверджує його присутність в залі. При відсутності брокера-продавця лот, який він заявив, знімається з торгів, до брокера застосовуються штрафні санкції, визначені біржею.

12.4.  Брокер-покупець сповіщає про готовність купити товар за цим лотом та оголошеною ціною підняттям реєстраційного номера. Якщо інших покупців немає, угода вважається укладеною після оголошення маклера:

„ лот № ____ за ціною ________ продана брокеру № ____.” Інформація про проданий лот заноситься в протокол та відомість торгової сесії.

12.5. Якщо покупців виявиться більше одного,  між брокерами проводиться конкурентний торг на збільшення ціни. Брокер-покупець, який запропонував найбільшу ціну, вважається стороною контракту. 

12.6. Якщо покупців на оголошений лот за стартовими умовами не виявлено, брокер-продавець може запропонувати зниження ціни. При виявленні покупця біржовий маклер фіксує ціну продажу і оголошує продаж лоту. Якщо після запропонованої зниженої ціни продавець не виявляється, лот знімається з торгів.

12.7. У випадку, коли під час зниження ціни виявиться більш одного покупця, проводиться конкурентний торг на збільшення ціни за процедурою згідно з п.12.5 Правил.

12.8. При відсутності попиту на лот брокер-покупець може запропонувати продавцю змінити умови продажу. Якщо брокер-продавець згоден, угода укладається на запропонованих умовах. Право вибору сторони угоди між брокером-покупцем, який згоден на купівлю лоту згідно із заявкою, і брокером-покупцем, що запропонував більш високу ціну, але лише на частину заявленої партії, має брокер-продавець.

12.9. Після оголошення всіх лотів бюлетеня на продаж, маклер надає  можливість брокерам для заяв та пропозицій, що мають відношення до змісту торгів, або їх процедури.

12.10. Брокери, що уклали угоду, підписують картку брокера, в якій вказуються дані торгів, позиція бюлетеня, кількість, ціна, реєстраційний номер брокера та здають її реєстратору. Не підписання картки брокера є порушенням цих Правил.

12.11. Торги по форвардних контрактах проводяться за регламентом, передбаченим п.п. 12.2. - 12.10.

12.12. Біржовий маклер після оголошення всіх позицій бюлетеня при необхідності може зробити офіційні повідомлення Біржі, потім закриває торги. Учасники біржових торгів, що уклали угоди, запрошуються до біржових реєстраторів для оформлення біржових контрактів.

Підставою для оформлення біржового контракту є протокол та відомість торгової сесії та оформлені картки брокерів з підписом реєстратора.

12.13. Аграрний фонд, який має повноваження здійснювати фінансові та товарні інтервенції на аграрному ринку, через свого уповноваженого представника, має право оперативного втручання у хід ведення торгів, якщо ціни біржових угод протягом дня різко підвищуються або знижуються відносно встановлених мінімальних та максимальних інтервенційних цін, а також має місце невірна інформація, яка негативно впливає на результати торгів.

12.14. У випадках, коли участь у біржових торгах, що відбуваються на Аграрній біржі, бере більше одного біржового брокера-покупця та ціна лоту визначається шляхом змагальності сторін, підсумковий бюлетень результатів торгів видається та оприлюднюється на сайті Аграрної біржі не пізніше дня наступного за днем проведення торгів.

     У разі, коли участь у біржових торгах приймає один біржовий брокер-покупець та початкова ціна лоту співпадає з ціною продажу, функцію підсумкового бюлетеню виконує відомість укладених угод  яка видається та оприлюднюється в порядку передбаченим щодо підсумкового бюлетеню.

12.15. Під час проведення торгів та перебування на біржі, учасники торгів i службовці біржі зобов’язані виконувати правила поведінки i ділової етики.

 

13. Порядок реєстрації та оформлення біржових угод.

 

13.1. Біржова угода, укладена на біржових торгах повинна бути зареєстрована та оформлена як біржовий контракт. Біржовий контракт має включати в себе положення щодо прав, обов'язків і відповідальності, які не суперечать укладеному біржовим посередником (членом біржі) - договору доручення. Зазначені положення можна викласти і окремим протоколом як додаток до контракту.

13.2. Дані підписаних брокерами карток звіряються з даними реєстратора про покупця, продавця, кількість товару та ціну укладених біржових угод, зафіксованих в відомості та  протоколі торгової сесії. У випадку розбіжності даних карток з даними протоколу проведення торгової сесії, рішення про умови угоди приймає біржовий маклер, що проводив торги.

13.3. Брокери зобов'язані підписати контракт, а Біржа зареєструвати його не пізніше наступного за укладенням біржової угоди робочого дня. При підписанні контракту брокер зобов'язаний надати договори доручення, на підставі яких він діяв в інтересах третіх осіб. Несвоєчасне підписання контракту визначається як відмова від оформлення угоди. До сторони, що відмовилася від оформлення біржової контракту, можуть застосовуватися штрафні санкції, визначені дирекцією Біржі.

13.4. Зміст та форма біржового контракту затверджуються Біржею, йому присвоюється реєстраційний номер. Контракт підписується брокерами та реєструється уповноваженими особами Біржі і засвідчується печаткою Біржі. Контракт оформляється в п’яти автентичних примірниках для продавця, покупця, брокерів обох сторін контракту та архівного зберігання на Біржі.

За проханням сторін Біржа за додаткову плату, визначену дирекцією Біржі, може видавати завірені копії контракту.

13.5. Реєстрація проводиться окремо по видах контрактів. Облік зареєстрованих контрактів ведеться в журналах реєстрації контрактів. Журнали мають бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою біржі. Журнали реєстрації контрактів зберігаються особою, уповноваженою для реєстрації контрактів, як документи суворої звітності.

13.6. За реєстрацію контракту біржа встановлює реєстраційний збір, що  не може бути меншим, ніж 0,1 відсоток від загальної суми укладеного контракту.

13.7. Сплата  реєстраційного збору за біржовим контрактом здійснюється кожною стороною контракту у розмірі  50 відсотків від загальної суми реєстраційного збору.

13.8. У випадку, якщо здійснюється  товарна або  фінансова інтервенція та/або стороною біржового контракту  виступає Аграрний фонд чи інші державні органи, установи та підприємства, сплата  біржового збору покладається на іншу сторону за контрактом у повному обсязі.

13.9. Розмір реєстраційного збору встановлюється Біржею. В окремих випадках, за рішенням дирекції Біржі  сторони  біржового контракту можуть бути звільнені від його оплати.

13.10. Біржа може здійснювати перерахування винагороди брокеру за умови надання таким брокером оригіналу договору-доручення, в якому  буде зазначено, що таке право  надається Біржі і вказані конкретні строки здійснення перерахувань, листа - звернення від довірителя за договором доручення про підтвердження  права перерахування брокерської винагороди  брокеру та заяви від самого брокера.

13.11. Порядок сплати реєстраційного збору визначається контрактом, який зареєстрований на Біржі або сертифікованих нею товарних біржах.

 

14. Розірвання біржових контрактів.

 

14.1. Розірвання біржових контрактів не допускається, крім випадків, що передбачені цими Правилами та чинним законодавством України.

14.2. Контракт, що зареєстрований на Біржі, визнається розірваним в таких випадках:

-  за рішенням суду;

-  за згодою сторін контракту.

14.3. Порядок врегулювання спорів визначається чинним законодавством України та/або міжнародними угодами.

 

15. Розрахунки та гарантії виконання

біржових контрактів.

 

15.1. Розрахунки по біржових контрактах, а також проведення Аграрним фондом товарних або фінансових інтервенцій, та/або форвардних закупівель, з метою гарантування їх виконання можуть здійснюватися через окремий банківський рахунок Аграрної біржі, відкритий в одному з державних банків України.

15.1.1. Порядок проведення розрахунків в кожному окремому випадку визначається біржовим контрактом.

15.2. Перерахування коштів Аграрного фонду по контракту, що зараховані на окремий рахунок Аграрної біржі, здійснюється Біржею протягом одного банківського дня з моменту отримання письмового розпорядження Генерального директора Аграрного фонду.

15.2.1. Якщо назване розпорядження буде отримане Біржею після операційного часу визначеного відповідним банком, Аграрна біржа перераховує кошти по контракту наступного дня.

15.3. У випадку невиконання контракту до винної сторони можуть застосовуватися штрафні санкції, встановлені дирекцією біржі.

15.4.  Відмова від підписання або розірвання біржової угоди не звільнює сторони від сплати реєстраційного збору біржі та штрафних санкцій, крім окремих випадків за рішенням дирекції Біржі.

 

16. Відповідальність за порушення правил.

 

16.1. За будь-яке порушення цих Правил, винна особа несе відповідальність, згідно чинного законодавства України.

16.2. Підставою для застосування штрафних санкцій є наступні порушення:

-  надання документів, що містять недостовірну інформацію;

- не здійснення всіх встановлених платежів по біржовому контракту  у повному  обсязі;

- перешкоджання веденню торгів.

  Цей перелік може бути змінено або доповнено рішенням дирекції Біржі.

16.3. До учасників торгів можуть застосовуватись такі санкції:

- попередження про неналежну поведінку;

- випровадження із залу торгів з одночасним зняттям заявки з торгів;

- позбавлення права участі у біржових торгах протягом певного часу або постійно /дискваліфікація/;

- відмова в реєстрації на даний біржовий торг;

- штраф ;

- призупинення або позбавлення членства на Біржі;

16.4. На вимогу учасника торгу йому повинна бути видана офіційна довідка про застосування санкцій.

 

17. Розгляд спорiв, пов’язаних із біржовими операціями

та веденням біржової торгівлі.

 

17.1. Спори, що виникають в процесі застосування цих Правил, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  

 

18. Правила поведінки членів Біржі та

учасників  торгів.

 

18.1. Нормативними документами Біржі має бути передбачено, що поведінка брокерів та працівників  Біржі повинна відповідати  нормам ділової етики, які необхідні для підтримання репутації Біржі.

18.2. Вимоги до членів Біржі:

-   додержуватись типових форм при укладанні  з  клієнтами договорів, що затверджені дирекцією Біржі;

- оперативно забезпечувати клієнтів інформацією;

- уникати зіткнення інтересів члена Біржі та його клієнта;

- виконувати доручення клієнта відповідно до змісту доручення;

- забезпечити у випадку наявності у члена Біржі коштів чи власності клієнта достатній їх захист, відокремлення їх від власного майна;

- оперативно вести справи за претензіями клієнта;

- забезпечити наявність фінансових ресурсів для покриття своїх зобов'язань.

18.4. Біржа зобов’язана передбачити санкції аж до виключення з числа Членів біржі за наступні дії:

- порушення цих Правил та розпоряджень дирекції Біржі, що стосуються поведінки або комерційної діяльності членів Біржі, чи порушення будь-якої угоди, договору з біржею;

- шахрайство, безвідповідальну поведінку, несумісну з принципами справедливої торгівлі, та невиконання зобов'язань, особливо платіжних;

- укладення фіктивних угод чи видачу розпоряджень, доручень брокеру на купівлю  або продаж, які при їх виконанні не передбачають переходу права власності;

- при наданні неправдивих відомостей під час вступу у члени Біржі;

- будь-які дії, що завдають шкоди інтересам Біржі;

- нездатність чи відмова в наданні облікових книг і документів, в тому числі по укладених угодах, за вимогою біржі, неявка брокера або члена Біржі за її викликом;

- спроби вимагання, визначення нереальних цін та винагород, торгівля всупереч розпорядженням та намірам клієнтів, маніпулювання цінами та  спроби монополізації ринку через скупку товарів, надання неправдивої інформації про ринок, торгівля або передача товару від свого імені за рахунок клієнта без його дозволу, невиконання рішень біржового арбітражу;

- розголошення конфіденційної та комерційної інформації.

Біржа зобов’язана передбачити заборону таких дій:

-  розкриття чи розголошення розпорядження, доручення брокеру в будь-який час, торгівля проти чи на боці іншого клієнта з урахуванням розпорядження, розголошеного і оповіщеного  члену Біржі  внаслідок його  близьких відносин з  клієнтом;

- приховування, притримування членом біржі від відкритого ринку будь-якого розпорядження /доручення/ на угоду чи їх частини для зручності іншого члена Біржі;

-  купівля або продаж, як засіб примирення, надання послуги, купівля або продаж одночасно по заздалегідь узгодженій ціні;

- торгівля брокером за власний рахунок по ціні ринку або по запропонованій клієнтом ціні до виконання розпорядження клієнта;

-  невиконання вимоги переконатися у точності реєстрації службовими особами біржі ціни контракту;

-  порушення черговості виконання замовлень клієнтів, що мають рівні умови;

-  проведення біржової угоди купiвлі-продажу товару одним брокером самому собі.

 

19. Зобов`язання щодо виконання Правил.

 

19.1. Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма членами Біржі, дирекцією Біржі, брокерами, помічниками брокерів, сертифікованими товарними біржами.

19.2. Правила можуть доповнюватися та змінюватися за поданням дирекції Біржі, членів Біржі. Всі зміни та доповнення до Правил затверджуються Аграрним фондом.

 
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ